با امید سالی خوب با سلامتی کامل برای همه بچه های دنیا، خدایا، بیماری، یتیمی، گرسنگی هیچ کودکی را بر نتاب. آمین