وزن: وزن یک نوزاد طبیعی و به موقع دنیا آمدن بین 5/ 3- 5/ 2
کیلوگرم است. شما م یتوانید وزن کودک خود را با فرمول های
زیر مقایسه کنید و دریابید که کودک تان رشد طبیعی دارد یا
خیر.
وزن کودک 3ماهه تا یک ساله برابر است با سن شیرخوار به ماه به علاوه عدد 9 تقسیم بر عدد 2
وزن کودک دوساله تا شش ساله برابر است با سن کودک به سال ضربدر عدد 2 به علاوه عدد 8
وزن کودک شش سال تا دوازه سال برابر است با سن کودک به سال ضربدر عدد7 منهای عدد 5 تقسیم بر عدد 2


قد: قد نوزاد سالم به موقع دنیا آمده حدود 50 سانتی متر است.
نوزاد به مرور تا یک سالگی 25 سانتی متر افزایش قد خواهد
داشت. برای مقایسه قد کودک خود با استانداردهای سلامت
میتوانید از فرمول زیر کمک بگیرید:
 اندازه طبیعی کودک 2 تا 12 سال برابر است با سن کودک به سال ضربدر عدد 6 به علاوه عدد77

دور سر : دور سر یک نوزاد سالم و به موقع دنیا آمدن حدود 35
سانتی متر است. سپس در سه ماهه اول 6 سانتی متر در سه ماهه
دوم 3 سانتی متر و در 6 ماهه دوم 3 سانت یمتر به دور سر او
اضافه خواهد شد.